Pravidelné aktivity


Krúžkové aktivity sa uskutočňujú na základe informovaného súhlasu rodičov v priestoroch materskej školy v popoludňajších hodinách. Lektori si prihlásené deti prevezmú od učiteliek v triedach, kde ich po ukončení aktivity opäť privedú. Deti pokračujú v plánovanej činnosti s učiteľkou v triede až do príchodu rodičov.

Harmonogram krúžkov
šk. rok 2019/2020