Kontakt

Zriaďovateľ MŠ
Mesto Košice
oddelenie 
školstva 
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Materská škola
Lidické námestie 18
040 22 Košice

Telefón: 055/6715737
E - mail: mslidickenam18@netkosice.sk

Bankové spojenie:
PRIMA BANKA: SK4556000000000442488058
IČO: 00691135
Riaditeľka: PaedDr. Katarína Dejčíková

Školská jedáleň
Školská jedáleň pri MŠ
Lidické námestie 18
040 22 Košice

Telefón: 055/6712791
Mobil: 0907 900 169
Bankové spojenie: 
PRIMA BANKA: SK5356000000000442482094
Vedúca ŠJ: Alexandra Andrassyová

Rada školy
Za zriaďovateľa:
Roland Georgiev
Ing. Marek Kandráč
Za zamestnancov:
Marcela Macová             - pedagogický zamest.
Mgr. Simona Berciková  - pedagogický zamest.
Mária Vargová                - nepedagogický zamest.
Za rodičov:
           Mgr. Stanislava Tkáčiková
           Ing. Denisa Balogová 
    

Rodičovské združenie
Rodičovské združenie 
pri Materskej škole
Lidické námestie 18
040 22  Košice


Právna forma: občianské združenie
Bankové spojenie:
VÚB - SK9102000000001358737255
IČO/SID: 17319617/1034
Predseda:  Ing. Denisa Balogová
Comments