Kontakt

Zriaďovateľ MŠ
Mesto Košice
oddelenie 
školstva 
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Materská škola
Lidické námestie 18
040 22 Košice

Telefón: 055/6715737
E - mail: mslidickenam18@netkosice.sk

Bankové spojenie:
PRIMA BANKA: SK4556000000000442488058
IČO: 00691135
Riaditeľka: Mgr. Katarína Dejčíková

Školská jedáleň
Školská jedáleň pri MŠ
Lidické námestie 18
040 22 Košice

Telefón: 055/6712791
Bankové spojenie: 
PRIMA BANKA: SK5356000000000442482094
Vedúca ŠJ: Anna Tóthová

Rada školy
Za zriaďovateľa:
Adrián Pakan
JUDr. Martin Judičák
Ing. Marek Kandráč
Za zamestnancov:
Soňa Chmelová   - pedagogický zamest.
Lýdia Szántóová  - pedagogický zamest.
Mária Vargová      - nepedagogický zamest.
Za rodičov:
           Mgr. Vladimír Neckár
 Andrea Vašková
 Igor Kačmarik

Rodičovské združenie
Rodičovské združenie 
pri Materskej škole
Lidické námestie 18
040 22  Košice


Právna forma: občianské združenie
Bankové spojenie:
VÚB - SK9102000000001358737255
IČO/SID: 17319617/1034
Predseda:  PhDr. Katarína Neckárová
kontakt: 
0903 678 483
katarinaneckarova@gmail.com
Comments