Vitajte u nás

Aktuality

STRAVOVANIE V NAŠEJ MŠ

Jedálny lístok: http://www.eskoly.sk/lidickenam

Vedúca školskej jedálne pravidelne zverejňuje všetky faktúry na stránke www.eskoly.sk

OZNAMY


Na základe platných nariadení od 29.11.2021

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je povolený iba v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Na účely plnenia vyhlášky je pod pojmom OTP nutné rozumieť:

Očkovaní (O):

1. osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou

2. osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou

3. osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

Prekonaní (P):

1. osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto skutočnosť preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo potvrdením od lekára.

Testovaní (T):

1.osoby, ktoré majú negatívny test na COVID 19 (napr. RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny) nie starší ako 7 dní od odberu.


Ďalej vstúpiť do vnútorných alebo vonkajších priestorov MŠ smie iba osoba, na ktorú sa nevzťahuje zákaz vychádzania a ktorej nie je nariadená karanténa. Zároveň Vás chceme poprosiť, ak sa vo Vašej rodine (u osoby žijúcej v spoločnej domácnosti) vyskytol pozitívny prípad na COVID-19, na dieťa sa vzťahuje povinná karanténa, aby ste to nahlásili triednym učiteľkám alebo riaditeľke školy.

Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie testov u detí (Ag, PCR) s pozitívnym výsledkom.

Po ukončení karantény dieťa môže nastúpiť do MŠ iba s potvrdením o bezpríznakovosti a o ukončení karantény rozhoduje jeho všeobecný lekár pre deti a dorast.

Prosím dezinfikujte si pri vstupe ruky.

Vstúpiť do vnútorných alebo vonkajších priestorov MŠ iba osoby, ktoré majú prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2!


OSPRAVEDLNENIE DIEŤAŤA PO NEPRÍTOMNOSTÍ – ZMENA V ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA s účinnosťou od 18.10.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa 5 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa,

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (prípravka), z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

 • Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.


Aktualizácia - USMERNENIE K PREVÁDZKE MŠ OD 12.04.2021

Obnovenie školského vyučovania od 12. apríla 2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/11929:1-A1810 z dňa 8.4.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Košice s účinnosťou od 12. apríla 2021.


PREVÁDZKA NAŠEJ MŠ

Prevádzka materskej školy od 06:30 do 16:30 hod. (platné od 15. júna 2020)

Prevádzka je platná pre všetky triedy materskej školy. Zberná trieda je zrušená.


NÁSTUP DIEŤAŤA DO MŠ

PO PRERUŠENEJ DOCHÁDZKE

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov a víkendov) je rodič povinný predložiť MŠ

 • písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti a

 • vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Po prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako päť pracovných dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je rodič povinný predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.


DO MATERSKEJ ŠKOLY JE POTREBNÉ DEŤOM ZABEZPEČIŤ


 • 2 uteráky (výmena – pondelok, streda)

 • 2 posteľné prádla (výmena – každý 2. týždeň v piatok)

 • 1 plastový/umelý pohár (označený menom a piktogramom - obrázkom)


ZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA PRE MŠ (určené rodičom)


 • Zákaz vstupu bez rúška

 • Dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy MŠ

 • Do MŠ vstupujte po jednom

 • V šatni sa zdržiavať najviac 10 minút (maximálne 4 osoby - vrátane detí)

 • Do MŠ hračky a iné predmety nenosíme

 • Pri vstupe do umyvárni umyť ruky mydlom - rodičia + deti

 • Pri vstupe do triedy bude deťom premeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.


Dezinfekčné Prostriedky Na Ruky - Obrázok zdarma na Pixabay

AKTIVITY NA DOMA PRE DETI

Milí rodičia a milé deti, chceme Vám spríjemniť chvíle strávené doma, preto sme sa rozhodli Vám ponúknuť na našom webovom sídle odkazy na pár vzdelávacích aktivít a hier, ktoré môžete s deťmi spolu realizovať aj v pohodlí domova. Širokú škálu repertoára nájdete v priečinku "Pre deti" - "Online hry/Sme doma".


PLATBY

Upozorňujeme rodičov, že termín úhrady platieb je do 10. v danom mesiaci.

Do správy pre prijímateľa je potrebne pri každej úhrade uviesť : Meno a priezvisko dieťaťa + triedu ktorú navštevuje

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Ako sa kreslí výkričník - 1ew4ds41c.png / Kreslenie krok po kroku

PLATBY POČAS PRERUŠENEJ PREVÁDZKY

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí počas doby prerušenia prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať:

 • príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné)

 • príspevok na činnosť centra voľného času.

Príspevok do Rodičovského združenia (7eur)

Členovia Rodičovského združenia, pod vedením pani predsedníčky Rodičovského združenia sa jednohlasne zhodli na prerušení platieb do Rodičovského združenia počas prerušenia prevádzky materskej školy, spôsobenej v dôsledku mimoriadnej situácie.

V prípade, že Vám už platba odišla, presunieme Vám ju do platobného obdobia, ktoré bude nasledovať hneď po skončení prerušenia prevádzky MŠ.

2%

Vážení rodičia, veríme, že aj v tejto náročnej mimoriadnej situácii podporíte našu MŠ odovzdaním 2% z dane. Tlačivá sú k dispozícii v sekcii Dokumenty. Poslať ich môžete prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo odovzdaním do poštovej schránky materskej školy, ktorá je umiestnená (pri vchode do školskej jedálne) - od výmenníka.

Ďakujeme