Vitajte u nás

Aktuality

STRAVOVANIE V NAŠEJ MŠ

Jedálny lístok: http://www.eskoly.sk/lidickenam

Vedúca školskej jedálne pravidelne zverejňuje všetky faktúry na stránke www.eskoly.sk

OZNAMY


Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2023


15.12.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103. Účinnosť VZN je od 1.1.2023.

V materskej škole dochádza k týmto zmenám:

 • Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) sa mení zo súčasných 20 € na 40 € (deti, pre ktoré je predprimárnej vzdelávanie povinné, tento poplatok neplatia)

(viac v sekcii Dokumenty - priečinok "dokumenty" - súbor vzn237.pdf).

 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v MŠ mení zo súčasných 1,45 € na 2.30 € na dieťa na deň.

 • Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí v MŠ vo výške 5 € (platí sa aj keď dieťa navštívi MŠ len 1 deň v mesiaci).
  Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené trvalé príkazy v banke, aby si ich v banke zmenili. Rodičovský príspevok ostáva nezmenený(7€).


ZMENA V PLATBE - STRAVNÉ - účinnosť od 1.1.2023


Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriadovateľom je mesto Košice

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole od 2 do 6 rokov, na nákup potravín.

Finančné pásma B s účinnosťou od 1.1.2023

Materská škola :

· Desiata 0,55 €

· Obed 1,30 €

· Olovrant 0,45 €

Spolu 2,30 €

Výška mesačného príspevku režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl: 5 €

Stravné a réžia sa platí do piateho dňa v mesiaci, na číslo účtu ŠJ.

Upozorňujeme rodičov, že:

· stravné napr. (46€) v jednej platbe

· réžia (5€) v druhej platbe každý mesiac

Pri každej platbe uvádzať meno a priezvisko dieťaťa + triedu do ktorej chodí!


PREVÁDZKA NAŠEJ MŠ

Prevádzka materskej školy od 06:00 - 17:00

Prevádzka MŠ je platná nasledovne :

Zberná trieda (III. trieda - motýliky) je v prevádzke ráno od 06:00 - 07:00 a popoludní od 16:30 - 17:00.

Ostatné triedy (I., II., IV., VI.) sú v prevádzke od 07:00 do 16:30.


OSPRAVEDLNENIE DIEŤAŤA PO NEPRÍTOMNOSTÍ – ZMENA V ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA s účinnosťou od 18.10.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa 5 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa,

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (prípravka), z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

 • Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.


NÁSTUP DIEŤAŤA DO MŠ

PO PRERUŠENEJ DOCHÁDZKE

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako päť po sebe nasledujúce dni je rodič povinný predložiť MŠ

 • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.


DO MATERSKEJ ŠKOLY JE POTREBNÉ DEŤOM ZABEZPEČIŤ


 • 2 uteráky (výmena – 1 krát do týždňa)

 • 2 posteľné prádla + posteľné plachty)- výmena 1 krát do mesiaca

 • 1 plastový/umelý pohár (označený menom a piktogramom - obrázkom)


ZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA PRE MŠ (určené rodičom)


 • Dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy MŠ

 • Do MŠ vstupujte po jednom

 • V šatni sa zdržiavať najviac 10 minút (maximálne 4 osoby - vrátane detí)

 • Do MŠ hračky a iné predmety nenosíme

 • Pri vstupe do umyvárni umyť ruky mydlom - rodičia + deti

 • Pri vstupe do triedy bude deťom premeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.


Dezinfekčné Prostriedky Na Ruky - Obrázok zdarma na Pixabay

AKTIVITY NA DOMA PRE DETI

Milí rodičia a milé deti, chceme Vám spríjemniť chvíle strávené doma, preto sme sa rozhodli Vám ponúknuť na našom webovom sídle odkazy na pár vzdelávacích aktivít a hier, ktoré môžete s deťmi spolu realizovať aj v pohodlí domova. Širokú škálu repertoára nájdete v priečinku "Pre deti" - "Online hry/Sme doma".


PLATBY

Upozorňujeme rodičov, že termín úhrady platieb je do 10. v danom mesiaci.

Do správy pre prijímateľa je potrebne pri každej úhrade uviesť : Meno a priezvisko dieťaťa + triedu ktorú navštevuje

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Ako sa kreslí výkričník - 1ew4ds41c.png / Kreslenie krok po kroku

2%

Vážení rodičia, veríme, že aj v tejto náročnej mimoriadnej situácii podporíte našu MŠ odovzdaním 2% z dane. Tlačivá sú k dispozícii v sekcii Dokumenty. Poslať ich môžete prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo odovzdaním do poštovej schránky materskej školy, ktorá je umiestnená (pri vchode do školskej jedálne) - od výmenníka.

Ďakujeme