Vitajte u nás 

Aktuality 

STRAVOVANIE V NAŠEJ MŠ   

Jedálny lístok:  http://www.eskoly.sk/lidickenam

Vedúca školskej jedálne pravidelne zverejňuje všetky faktúry na stránke www.eskoly.sk

OZNAMY


Oznam o zápise do MŠ 02.05.2023 - 04.05.2023


Riaditeľka MŠ oznamuje, že materská škola v zmysle usmernenia zriaďovateľa

k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2023/2024 zverejní obvyklým

spôsobom v stanovenom termíne oznam o podávaní žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ.

Miesto podávania žiadosti:

zborovňa MŠ, Materská škola Lidické námestie 18, Košice

poštová schránka Materskej školy Lidické námestie 18, Košice

mail: mslidickenam18@netkosice.sk, mslidickenam18@gmail.com

Termín podávania žiadosti: 02.05.2023- 04.05.2023.

Čas: 02.05.2023- 09.00- 13.00 hod.

03.05.2023- 10.30- 16.30 hod.

04.05.2023- 09.00- 12.00 hod.

Podmienky prijatia detí do materskej školy:

1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma dieťa od troch veku.

2. Výnimočne možno prijať do MŠ dieťa od dovŕšenia dvoch rokov jeho veku. Dieťa po

dovŕšení dvoch rokov možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej

škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.

3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie

predprimárneho vzdelávania povinné.

4. Deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (ktoré do 31.08.2023

dovŕšia 5 rokov veku), budú uprednostnené podľa trvalého bydliska.

5. Kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ zákonným

zástupcom dieťaťa a všeobecným lekárom pre deti a dorast vyplnené a potvrdené

lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktoré sa prikladá

k žiadosti (s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa).

6. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.9.2023.

Spôsob prijímania žiadostí:

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

ktorú predloží riaditeľovi školy, žiadosť je zverejnená na web stránke MŠ, žiadosti

poskytuje aj riaditeľ MŠ.

2. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.

3. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ je potvrdenie o 

spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast

(s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia

o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu aj vyjadrenie príslušného

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre

deti a dorast.


PaedDr. Dejčíková Katarína

Riaditeľka


Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2023


15.12.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103. Účinnosť VZN je od 1.1.2023.

V materskej škole dochádza k týmto zmenám:

(viac v sekcii Dokumenty - priečinok "dokumenty" - súbor vzn237.pdf).


ZMENA V PLATBE - STRAVNÉ - účinnosť od 1.1.2023


Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriadovateľom je mesto Košice

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole od 2 do 6 rokov, na nákup potravín.

Finančné pásma B s účinnosťou od 1.1.2023

Materská škola :

·         Desiata 0,55 €

·         Obed 1,30 €

·         Olovrant 0,45 €

    Spolu 2,30 €

Výška mesačného príspevku režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl: 5 €

Stravné a réžia sa platí do piateho dňa v mesiaci, na číslo účtu ŠJ.

Upozorňujeme  rodičov, že:

·         stravné napr. (46€) v jednej platbe

·         réžia (5€) v druhej platbe každý mesiac

 

 Pri každej platbe uvádzať meno a priezvisko dieťaťa + triedu do ktorej chodí!


PREVÁDZKA NAŠEJ MŠ

 Prevádzka materskej školy od 06:00 - 17:00

Prevádzka MŠ je platná nasledovne :

Zberná trieda (III. trieda - motýliky) je v prevádzke ráno od 06:00 - 07:00 a popoludní od 16:30 - 17:00.

Ostatné triedy (I., II., IV., VI.) sú v prevádzke od 07:00 do 16:30. 


OSPRAVEDLNENIE DIEŤAŤA PO NEPRÍTOMNOSTÍ – ZMENA V ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA s účinnosťou  od 18.10.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa 5 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, 


NÁSTUP DIEŤAŤA DO MŠ 

PO PRERUŠENEJ DOCHÁDZKE

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako päť po sebe nasledujúce dni je rodič povinný predložiť MŠ 


DO MATERSKEJ ŠKOLY JE POTREBNÉ DEŤOM ZABEZPEČIŤZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA PRE MŠ (určené rodičom)


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.


Dezinfekčné Prostriedky Na Ruky - Obrázok zdarma na Pixabay

AKTIVITY NA DOMA PRE DETI 

Milí rodičia a milé deti, chceme Vám spríjemniť chvíle strávené doma, preto sme sa rozhodli Vám ponúknuť na našom webovom sídle odkazy na pár vzdelávacích aktivít a hier, ktoré môžete s deťmi spolu realizovať aj v pohodlí domova. Širokú škálu repertoára nájdete v priečinku "Pre deti" - "Online hry/Sme doma". 


PLATBY

Upozorňujeme rodičov, že termín úhrady platieb je do 10. v danom mesiaci. 

Do správy pre prijímateľa je potrebne pri každej úhrade uviesť : Meno a priezvisko dieťaťa + triedu ktorú navštevuje 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Ako sa kreslí výkričník - 1ew4ds41c.png / Kreslenie krok po kroku

2%

Vážení rodičia, veríme, že aj v tejto náročnej mimoriadnej situácii podporíte našu MŠ odovzdaním 2% z dane. Tlačivá sú k dispozícii v sekcii Dokumenty. Poslať ich môžete prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo odovzdaním do poštovej schránky materskej školy, ktorá je umiestnená (pri vchode do školskej jedálne) - od výmenníka.

Ďakujeme