Vitajte u nás

Aktuality

STRAVOVANIE V NAŠEJ MŠ

Jedálny lístok: http://www.eskoly.sk/lidickenam

Vedúca školskej jedálne pravidelne zverejňuje všetky faktúry na stránke www.eskoly.sk

OZNAMY


PREVÁDZKA NAŠEJ MŠ

Prevádzka materskej školy od 06:00 - 17:00

Prevádzka MŠ je platná nasledovne :

Zberná trieda (III. trieda - motýliky) je v prevádzke ráno od 06:00 - 07:00 a popoludní od 16:30 - 17:00.

Ostatné triedy (I., II., IV., VI.) sú v prevádzke od 07:00 do 16:30.


OSPRAVEDLNENIE DIEŤAŤA PO NEPRÍTOMNOSTÍ – ZMENA V ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA s účinnosťou od 18.10.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa 5 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa,

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (prípravka), z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

 • Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.


NÁSTUP DIEŤAŤA DO MŠ

PO PRERUŠENEJ DOCHÁDZKE

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako päť po sebe nasledujúce dni je rodič povinný predložiť MŠ

 • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.


DO MATERSKEJ ŠKOLY JE POTREBNÉ DEŤOM ZABEZPEČIŤ


 • 2 uteráky (výmena – 1 krát do týždňa)

 • 2 posteľné prádla + posteľné plachty)- výmena 1 krát do mesiaca

 • 1 plastový/umelý pohár (označený menom a piktogramom - obrázkom)


ZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA PRE MŠ (určené rodičom)


 • Dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy MŠ

 • Do MŠ vstupujte po jednom

 • V šatni sa zdržiavať najviac 10 minút (maximálne 4 osoby - vrátane detí)

 • Do MŠ hračky a iné predmety nenosíme

 • Pri vstupe do umyvárni umyť ruky mydlom - rodičia + deti

 • Pri vstupe do triedy bude deťom premeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.


Dezinfekčné Prostriedky Na Ruky - Obrázok zdarma na Pixabay

AKTIVITY NA DOMA PRE DETI

Milí rodičia a milé deti, chceme Vám spríjemniť chvíle strávené doma, preto sme sa rozhodli Vám ponúknuť na našom webovom sídle odkazy na pár vzdelávacích aktivít a hier, ktoré môžete s deťmi spolu realizovať aj v pohodlí domova. Širokú škálu repertoára nájdete v priečinku "Pre deti" - "Online hry/Sme doma".


PLATBY

Upozorňujeme rodičov, že termín úhrady platieb je do 10. v danom mesiaci.

Do správy pre prijímateľa je potrebne pri každej úhrade uviesť : Meno a priezvisko dieťaťa + triedu ktorú navštevuje

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Ako sa kreslí výkričník - 1ew4ds41c.png / Kreslenie krok po kroku

PLATBY POČAS PRERUŠENEJ PREVÁDZKY

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí počas doby prerušenia prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať:

 • príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné)

 • príspevok na činnosť centra voľného času.

Príspevok do Rodičovského združenia (7eur)

Členovia Rodičovského združenia, pod vedením pani predsedníčky Rodičovského združenia sa jednohlasne zhodli na prerušení platieb do Rodičovského združenia počas prerušenia prevádzky materskej školy, spôsobenej v dôsledku mimoriadnej situácie.

V prípade, že Vám už platba odišla, presunieme Vám ju do platobného obdobia, ktoré bude nasledovať hneď po skončení prerušenia prevádzky MŠ.

2%

Vážení rodičia, veríme, že aj v tejto náročnej mimoriadnej situácii podporíte našu MŠ odovzdaním 2% z dane. Tlačivá sú k dispozícii v sekcii Dokumenty. Poslať ich môžete prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo odovzdaním do poštovej schránky materskej školy, ktorá je umiestnená (pri vchode do školskej jedálne) - od výmenníka.

Ďakujeme