O nás

Brány našej materskej školy sa prvý krát  otvorili dňa 1.9.1985

 Charakteristika materskej školy 

Zriaďovateľom školy je Mesto Košice. Materská škola je 6 - triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s pokračovaním v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopnosti a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami deti.

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „Naša Zem je guľatá“ vypracovaného podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a v súlade s platným štátnym vzdelávacím programom.

Materská škola pavilónového typu v školskom roku 2023/2024 kapacitou 140 prevádzkuje 6 tried: 

1. trieda - včielky

2. trieda - mravce

3. trieda - motýle

4. trieda - mušky

5. trieda - lienky  (aktuálne bez prevádzky)

6. trieda - chrústiky

Prevádzka našej materskej školy je od 6,30 hod. do 16,30 hod. 

V školskom roku 2021/2022 bude prevádzka zabezpečená nasledovne:

- Od 6,30 do 16,30 hod. budú deti vo svojich triedach.

Deti ráno prijímame do 8,00 hod.

Prosíme, aby ste dodržiavali čas príchodu do MŠ.

Denný poriadok

 Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku. 

 

Súčasťou denného poriadku sú tieto organizačné formy