O nás

Brány našej materskej školy sa prvý krát otvorili dňa 1.9.1985

Charakteristika materskej školy

Zriaďovateľom školy je Mesto Košice. Materská škola je 6 - triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s pokračovaním v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopnosti a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami deti.

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „Naša Zem je guľatá“ vypracovaného podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a v súlade s platným štátnym vzdelávacím programom.

Materská škola pavilónového typu v školskom roku 2021/2022 kapacitou 140 prevádzkuje 6 tried:

1. trieda - včielky

2. trieda - mravce

3. trieda - motýle

4. trieda - mušky

5. trieda - lienky (aktuálne bez prevádzky)

6. trieda - chrústiky

Prevádzka našej materskej školy je od 6,30 hod. do 16,30 hod.

V školskom roku 2021/2022 bude prevádzka zabezpečená nasledovne:

- Od 6,30 do 16,30 hod. budú deti vo svojich triedach.

Deti ráno prijímame do 8,00 hod.

Prosíme, aby ste dodržiavali čas príchodu do MŠ.

Denný poriadok

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku.

Súčasťou denného poriadku sú tieto organizačné formy

  • hry a hrové činnosti,

  • zdravotné cvičenia, vzdelávacie aktivity,

  • pobyt vonku, vychádzka, hry na školskom dvore ,v pieskovisku,

  • činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena, stravovanie, stolovanie ),

  • odpočinok,

  • vzdelávacie aktivity, hry a hrové činnosti.