Poplatky

Mesačné poplatky sú stanovené nasledovne:

Školné

    • 20 € príspevok za pobyt dieťaťa

Zákonný príspevok (školné) sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu: SK4556000000000442488058Rodičovský príspevok

  • 7 €

Rodičovský príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu: SK9102000000001358737255Stravné

    • 1,45 €/denne - celodenná strava

(0,36 € desiata; 0,85 € obed; 0,24 € olovrant)

  • Deti 5 - 6 ročné a deti s OPŠD dostávajú dotáciu na stravu: 1,20 € na každý deň, doplatok rodiča na stravné: 0,25 € na deň (na mesiac 6 €).

  • Existuje možnosť objednania aj poldennej stravy (desiata a obed), pokiaľ je dieťa prihlásené na poldennú dochádzku do MŠ.

Stravné sa uhrádza do 5. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu: SK5356000000000442482094    • Do správy pre prijímateľa je potrebné pri každej platbe uvádzať: meno a priezvisko dieťaťa + triedu do ktorej chodí, aby sme mohli správne priradiť platby!