Poplatky

Mesačné poplatky sú stanovené nasledovne:

Školné

    • 40 € príspevok za pobyt dieťaťa

Zákonný príspevok (školné) sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu: SK4556000000000442488058Rodičovský príspevok

  • 7 €

Rodičovský príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu: SK9102000000001358737255Stravné

    • 2,30 €/denne - celodenná strava

(0,55 € desiata; 1,30 € obed; 0,45 € olovrant)

+ 5 eur mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí MŠ

  • Existuje možnosť objednania aj poldennej stravy (desiata a obed), pokiaľ je dieťa prihlásené na poldennú dochádzku do MŠ.

Stravné sa uhrádza do 5. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu: SK5356000000000442482094    • Do správy pre prijímateľa je potrebné pri každej platbe uvádzať: meno a priezvisko dieťaťa + triedu do ktorej chodí, aby sme mohli správne priradiť platby!