Poplatky

Mesačné poplatky sú stanovené nasledovne:

Školné

Zákonný príspevok (školné) sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu:      SK4556000000000442488058Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu:              SK9102000000001358737255 Stravné

 (0,55 € desiata; 1,30 € obed; 0,45 € olovrant)

+ 5 eur mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí MŠ

Stravné sa uhrádza do 5. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu:                                       SK5356000000000442482094