Vitajte u nás

Aktuality

STRAVOVANIE V NAŠEJ MŠ

Jedálny lístok: http://www.eskoly.sk/lidickenam

Vedúca školskej jedálne pravidelne zverejňuje všetky faktúry na stránke www.eskoly.sk

OZNAMY


OZNAM O ZÁPISE dieťaťa do materskej školy

Riaditeľka MŠ oznamuje, že materská škola v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2022/2023 zverejní obvyklým spôsobom v stanovenom termíne oznam o podávaní žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ.

Miesto podávania žiadosti:

zborovňa MŠ, Materská škola Lidické námestie 18, Košice

poštová schránka Materskej školy Lidické námestie 18, Košice

mail: mslidickenam18@netkosice.sk, mslidickenam18@gmail.com

Termín podávania žiadosti: 02.05.2022- 04.05.2022.

Čas:02.05.2022- 09.00- 13.00 hod.

03.05.2022- 10.30- 16.30 hod.

04.05.2022- 09.00- 13.00 hod.

Podmienky prijatia detí do materskej školy:

1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma dieťa od troch veku.

2. Výnimočne možno prijať do MŠ dieťa od dovŕšenia dvoch rokov jeho veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.

3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

4. Deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (ktoré do 31.08.2022 dovŕšia 5 rokov veku), budú uprednostnené podľa trvalého bydliska.

5. Kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ zákonným zástupcom dieťaťa a všeobecným lekárom pre deti a dorast vyplnené a potvrdené lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktoré sa prikladá k žiadosti (s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa).

6. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.9.2022.

Spôsob prijímania žiadostí:

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, žiadosť je zverejnená na web stránke MŠ, žiadosti poskytuje aj riaditeľ MŠ.

2. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.

3. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ je potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast (s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

PREVÁDZKA NAŠEJ MŠ

Prevádzka materskej školy od 06:00 - 17:00

Prevádzka MŠ je platná nasledovne :

Zberná trieda (III. trieda - motýliky) je v prevádzke ráno od 06:00 - 07:00 a popoludní od 16:30 - 17:00.

Ostatné triedy (I., II., IV., VI.) sú v prevádzke od 07:00 do 16:30.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.


Vstup osôb do MŠ

Vstúpiť do vnútorných alebo vonkajších priestorov MŠ smie iba osoba, na ktorú sa nevzťahuje zákaz vychádzania a ktorej nie je nariadená karanténa/izolácia (COVID 19).

Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie testov u detí (Ag, PCR) s pozitívnym výsledkom.

Po ukončení karantény dieťa môže nastúpiť do MŠ iba s potvrdením o bezpríznakovosti a o ukončení karantény rozhoduje jeho všeobecný lekár pre deti a dorast.

Prosím dezinfikujte si pri vstupe ruky.


OSPRAVEDLNENIE DIEŤAŤA PO NEPRÍTOMNOSTÍ – ZMENA V ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA s účinnosťou od 18.10.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa 5 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa,

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (prípravka), z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

 • Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.


NÁSTUP DIEŤAŤA DO MŠ

PO PRERUŠENEJ DOCHÁDZKE

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov a víkendov) je rodič povinný predložiť MŠ

 • písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti a

 • vyhlásenie o bezpríznakovosti.


DO MATERSKEJ ŠKOLY JE POTREBNÉ DEŤOM ZABEZPEČIŤ


 • 2 uteráky (výmena – pondelok, streda)

 • 2 posteľné prádla (výmena – každý 2. týždeň v piatok)

 • 1 plastový/umelý pohár (označený menom a piktogramom - obrázkom)


ZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA PRE MŠ (určené rodičom)


 • Dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy MŠ

 • Do MŠ vstupujte po jednom

 • V šatni sa zdržiavať najviac 10 minút (maximálne 4 osoby - vrátane detí)

 • Do MŠ hračky a iné predmety nenosíme

 • Pri vstupe do umyvárni umyť ruky mydlom - rodičia + deti

 • Pri vstupe do triedy bude deťom premeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.


Dezinfekčné Prostriedky Na Ruky - Obrázok zdarma na Pixabay

AKTIVITY NA DOMA PRE DETI

Milí rodičia a milé deti, chceme Vám spríjemniť chvíle strávené doma, preto sme sa rozhodli Vám ponúknuť na našom webovom sídle odkazy na pár vzdelávacích aktivít a hier, ktoré môžete s deťmi spolu realizovať aj v pohodlí domova. Širokú škálu repertoára nájdete v priečinku "Pre deti" - "Online hry/Sme doma".


PLATBY

Upozorňujeme rodičov, že termín úhrady platieb je do 10. v danom mesiaci.

Do správy pre prijímateľa je potrebne pri každej úhrade uviesť : Meno a priezvisko dieťaťa + triedu ktorú navštevuje

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Ako sa kreslí výkričník - 1ew4ds41c.png / Kreslenie krok po kroku

PLATBY POČAS PRERUŠENEJ PREVÁDZKY

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí počas doby prerušenia prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať:

 • príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné)

 • príspevok na činnosť centra voľného času.

Príspevok do Rodičovského združenia (7eur)

Členovia Rodičovského združenia, pod vedením pani predsedníčky Rodičovského združenia sa jednohlasne zhodli na prerušení platieb do Rodičovského združenia počas prerušenia prevádzky materskej školy, spôsobenej v dôsledku mimoriadnej situácie.

V prípade, že Vám už platba odišla, presunieme Vám ju do platobného obdobia, ktoré bude nasledovať hneď po skončení prerušenia prevádzky MŠ.

2%

Vážení rodičia, veríme, že aj v tejto náročnej mimoriadnej situácii podporíte našu MŠ odovzdaním 2% z dane. Tlačivá sú k dispozícii v sekcii Dokumenty. Poslať ich môžete prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo odovzdaním do poštovej schránky materskej školy, ktorá je umiestnená (pri vchode do školskej jedálne) - od výmenníka.

Ďakujeme