Informácie‎ > ‎

Aktuality

...  VITAJTE U NÁS  ... 


STRAVOVANIE V NAŠEJ MŠ

Jedálny lístok:  http://www.eskoly.sk/lidickenam

Vedúca ŠJ pravidelne zverejňuje všetky faktúry na stránke www.eskoly.sk 


OZNAMY


Aktualizácia - USMERNENIE K PREVÁDZKE MŠ OD 12.04.2021

Obnovenie školského vyučovania od 12. apríla 2021
Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/11929:1-A1810 z dňa 8.4.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Košice s účinnosťou od 12. apríla 2021.
KONTROLA PLATNOSTI TESTOV

Do priestorov materskej školy má umožnený vstup iba osoba s negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, alebo s platnou výnimkou /Uznesenie vlády č. 160/2021 a vyhláška ÚVZ SR č. 132/2021/.

Sprevádzajúca osoba dieťaťa je povinná preukázať sa negatívnym výsledkom testu. Ak do materskej školy privádzajú a odvádzajú dieťa striedavo obaja rodičia resp. iná nimi splnomocnená osoba, musia sa preukázať negatívnym výsledkom testu.

Zákonní zástupcovia dieťaťa predkladajú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, vyhlásenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID 19 nie staršie ako 7 dní alebo platnú výnimku z testovania.

ĎAKUJEME


OZNAM O ZÁPISE DO MŠ 

Termín podávania žiadostí: 03.05.2021 - 05.05.2021 
Čas: 03.05.2021 - 09:00-13:00 hod.
04.05.2021 - 10:30-16:30 hod.
05.05.2021 - 09:00-13:00 hod.

Miesto podávanie žiadostí:
1. zborovňa MŠ Materská škola Lidické námestie 18, Košice
2. poštová schránka MŠ
3. e-mail (mslidickenam18@gmail.com)

Podmienky prijatia detí do materskej školy:
1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma dieťa od troch rokov.
2. Výnimočne možno prijať do MŠ dieťa od dovŕšenia dvoch rokov jeho veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov možno prijať na predpimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky. 
3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú do MŠ deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania potrebné.
4. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú do MŠ deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa (deti, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31.8.2021)
5. Kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ zákonným zástupcom dieťaťa a všeobecným lekárom pre deti a dorast vyplnené a potvrdené lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktoré sa prikladá k žiadosti (s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa).
6. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.9.2021 (nevzťahuje sa na deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

Spôsob prijímania žiadostí
1. Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, žiadosti poskytuje aj riaditeľ MŠ.
2. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.
3. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ je potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast (s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa). Toto potvrdenie nie je potvrdením o akútnom stave dieťaťa, ale potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou diagnózou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí v MŠ
4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ (s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa) aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
V časti Dokumenty/ Zápis ( https://sites.google.com/site/mslidicke/Dokumentynájdete informácie o určení spádovosti MŠ ( pre deti, ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31.8.2021)   a informácie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 

PREVÁDZKA NAŠEJ MŠ

 Prevádzka materskej školy od 06:30 do 16:30 hod (platné od 15. júna 2020)

Prevádzka je platná pre všetky triedy materskej školy. Zberná trieda je zrušená !!!


NÁSTUP DIEŤAŤA DO MŠ 

PO PRERUŠENEJ DOCHÁDZKE

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov a víkendov) je rodič povinný predložiť MŠ písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Po prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako päť pracovných dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je rodič povinný predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Milí rodičia pri nástupe do materskej školy je potrebné deťom  zabezpečiť:

      2 uteráky (výmena – pondelok, streda)

         2 posteľné prádla (výmena – každý týždeň v piatok)

 1 plastový/umelý pohár (označený menom a piktogramom - obrázkom)

2 rúška, ktoré budú uložené v skrinke


ZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA PRE MŠ

(URČENÉ RODIČOM)

- Zákaz vstupu bez rúška

- Dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy MŠ

- Do MŠ vstupujte po jednom

- V šatni sa zdržiavať najviac 10 minút (maximálne 4 osoby - vrátane detí)

- do MŠ hračky a iné predmety nenosíme

- Pri vstupe do umyvárni umyť ruky mydlom - rodičia + deti     

- Pri vstupe do triedy bude deťom premeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom

Dezinfekčné Prostriedky Na Ruky - Obrázok zdarma na Pixabay

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.


AKTIVITY NA DOMA PRE DETI 

Milí rodičia a milé deti, chceme Vám spríjemniť chvíle strávené doma, preto sme sa rozhodli Vám ponúknuť na našom webovom sídle odkazy na pár vzdelávacích aktivít a hier, ktoré môžete s deťmi spolu realizovať aj v pohodlí domova. Širokú škálu repertoára nájdete v priečinku "Pre deti" - "Online hry/Sme doma". 

Valentine's Day Cards for Kids


PLATBY

Upozorňujeme rodičov, že termín úhrady platieb je do 10. v danom mesiaci. 
Do správy pre prijímateľa je potrebne pri každej úhrade uviesť : Meno a priezvisko dieťaťa + triedu ktorú navštevuje 

                                                           Ako sa kreslí výkričník - 1ew4ds41c.png / Kreslenie krok po kroku   ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

PLATBY POČAS PRERUŠENEJ PREVÁDZKY 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí počas doby prerušenia prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať: 

  • príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné)
  • príspevok na činnosť centra voľného času.


Príspevok do Rodičovského združenia (7eur)

Členovia Rodičovského združenia, pod vedením pani predsedníčky Rodičovského združenia sa jednohlasne zhodli na prerušení platieb do Rodičovského združenia počas prerušenia prevádzky materskej školy, spôsobenej v dôsledku mimoriadnej situácie.


V prípade, že Vám už platba odišla, presunieme Vám ju do platobného obdobia, ktoré bude nasledovať hneď po skončení prerušenia prevádzky MŠ.2%

Vážení rodičia, veríme, že aj v tejto náročnej mimoriadnej situácii podporíte našu MŠ odovzdaním 2% z dane. Tlačivá sú k dispozícii v sekcii Dokumenty. Poslať ich môžete prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo odovzdaním do poštovej schránky materskej školy, ktorá je umiestnená (pri vchode do školskej jedálne) - od výmenníka.

     Ďakujeme
Comments