Informácie‎ > ‎

Aktuality

Jedálny lístok:  http://www.eskoly.sk/lidickenam

Vedúca ŠJ pravidelne zverejňuje všetky faktúry na stránke www.eskoly.sk

Materská škola Zákamenné | Úvod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VITAJTE U NÁS

Oficiálna stránka obce Iža - Hlásenie obecného rozhlasu

OZNAM - prevádzka MŠ - aktualizované 15.1.2021

Vážení rodičia, v súvislosti s nezmenenou pandemickou situáciou bude materská škola budúci týždeň 18.1. – 22.1.2021 v prevádzke len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu.

Zmena organizácie MŠ (I. trieda) - nahlásené deti z prvej triedy (včielky) budú 18.1. - 22.1.2021 presunuté do tretej triedy (motýliky) - vstup od ulice Lidické námestie. Ráno 18.1.2021 deti odovzdať v tretej triede. Ďakujeme. 

Zároveň žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo školy, kvôli prípadným novým zmenám, resp. usmerneniam, týkajúcich sa prevádzky školy.

Ďakujeme


 Prevádzka materskej školy od 06:30 do 16:30 hod (platné od 15. júna 2020)

Prevádzka je platná pre všetky triedy materskej školy. Zberná trieda je zrušená !!!

.

OZNAM 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva zo dňa 27.10.2020

Vás žiadame, zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej/materskej dovolenke, aby si vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.


Nástup dieťaťa do MŠ po prerušení dochádzky 

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov a víkendov) je rodič povinný predložiť MŠ písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Po prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako päť pracovných dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je rodič povinný predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.


Milí rodičia pri nástupe do materskej školy je potrebné deťom  zabezpečiť:

      2 uteráky (výmena – pondelok, streda)

         2 posteľné prádla (výmena – každý týždeň v piatok)

 1 plastový/umelý pohár (označený menom a piktogramom - obrázkom)

2 rúška, ktoré budú uložené v skrinke


      TEŠÍME SA NA VÁS 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA PRE MATERSKÉ ŠKOLY URČENÉ RODIČOM

- Zákaz vstupu bez rúška

- Dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy MŠ

- Do MŠ vstupujte po jednom

- V šatni sa zdržiavať najviac 10 minút (maximálne 4 osoby - vrátane detí)

- do MŠ hračky a iné predmety nenosíme

- Pri vstupe do umyvárni umyť ruky mydlom - rodičia + deti     

- Pri vstupe do triedy bude deťom premeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom


Dezinfekčné Prostriedky Na Ruky - Obrázok zdarma na Pixabay

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Milí rodičia a milé deti, chceme Vám spríjemniť chvíle strávené doma, preto sme sa rozhodli Vám ponúknuť na našom webovom sídle odkazy na pár vzdelávacích aktivít a hier, ktoré môžete s deťmi spolu realizovať aj v pohodlí domova. Širokú škálu repertoára nájdete v priečinku "Pre deti" - "Online hry/Sme doma". 

Valentine's Day Cards for Kids

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozorňujeme rodičov, že termín úhrady platieb je do 15 tého v danom mesiaci!
Do správy pre prijímateľa je potrebné pri každej úhrade uvádzať: meno a priezvisko dieťaťa + triedu do ktorej chodí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2%

Vážení rodičia, veríme, že aj v tejto náročnej mimoriadnej situácii podporíte našu MŠ odovzdaním 2% z dane. Tlačivá sú k dispozícii v sekcii Dokumenty. Poslať ich môžete prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo odovzdaním do poštovej schránky materskej školy, ktorá je umiestnená (pri vchode do školskej jedálne) - od výmenníka.

                                                                          Ďakujeme

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí počas doby prerušenia prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať: 

  • príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné)
  • príspevok na činnosť centra voľného času.
Prosíme, aby ste prerušili trvalé príkazy na platby od apríla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príspevok do Rodičovského združenia (7eur)

Členovia Rodičovského združenia, pod vedením pani predsedníčky Rodičovského združenia sa jednohlasne zhodli na prerušení platieb do Rodičovského združenia počas prerušenia prevádzky materskej školy, spôsobenej v dôsledku mimoriadnej situácie.

Prosíme rodičov, aby si prerušili trvalé príkazy od apríla 2020. 

V prípade, že Vám už v apríli platba odišla, presunieme Vám ju do platobného obdobia, ktoré bude nasledovať hneď po skončení prerušenia prevádzky MŠ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comments