Informácie‎ > ‎

Aktuality

Jedálny lístok:  http://www.eskoly.sk/lidickenam

Vedúca ŠJ pravidelne zverejňuje všetky faktúry na stránke www.eskoly.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodičia a milé deti. Veríme, že poctivo a zodpovedne dodržiavate povinnú
karanténu. Chceme Vám spríjemniť chvíle strávené doma, preto sme sa rozhodli Vám ponúknuť na našom webovom sídle odkazy na pár vzdelávacích aktivít a hier, ktoré môžete s deťmi spolu realizovať aj v pohodlí domova. Širokú škálu repertoára nájdete v priečinku "Pre deti" - "Online hry/Sme doma". 

Valentine's Day Cards for Kids

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozorňujeme rodičov, že termín úhrady platieb je do 15 tého v danom mesiaci!
Do správy pre prijímateľa je potrebné pri každej úhrade uvádzať: meno a priezvisko dieťaťa + triedu do ktorej chodí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2%

Vážení rodičia, veríme, že aj v tejto náročnej mimoriadnej situácii podporíte našu MŠ odovzdaním 2% z dane. Tlačivá sú k dispozícii v sekcii Dokumenty. Poslať ich môžete prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo odovzdaním do poštovej schránky materskej školy, ktorá bude umiestnená (pri vchode do školskej jedálne) - od výmenníka.

Ďakujeme

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS

Termín podávania žiadosti: 04.05.2020 - 06.05.2020

       Čas:    04.05.2020- 09.00- 13.00 hod.   

                   05.05.2020- 10.30- 16.30 hod.

                   06.05.2020- 09.00- 13.00 hod.     

    

Miesto podávania žiadostí: poštová schránka Materskej školy Lidické námestie 18, Košice (pri vchode do školskej jedálne) - od výmenníka.

Spôsob podávania žiadostí- bezkontaktne (bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov: elektronickou formou (e-mailom), písomne poštou, písomne doručením do poštovej schránky materskej školy, v čase určenom termínom zápisu).

Kontakty školy: 

mail: mslidickenam18@gmail.com

adresa: Materská škola, Lidické námestie 18, Košice, 04022

telefón: 055/6715737,  0907 900 121

Podmienky prijatia detí do materskej školy:

1.      Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

2.      Výnimočne možno prijať do MŠ dieťa po dovŕšení dvoch rokov jeho veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy, dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný alebo diagnostický pobyt,

3.      Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

4.      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

5.      Kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ zákonným zástupcom dieťaťa. Súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu), ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

6.      Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.9.2020.

7.  V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca ho predloží riaditeľovi materskej školy spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu), ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Z dôvodu mimoriadnej situácie:

sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa v čase zápisu nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave s údajom o povinnom očkovaní, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne (do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa) nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže byť do MŠ prijaté len vtedy, ak MŠ môže pre dieťa zabezpečiť podmienky, ktoré si vyžadujú jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní a u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonný zástupca predloží najneskôr do 10.6.2020. 

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí riaditeľ školy vydá najneskôr do 30.6.2020 (rozhodnutia budú zasielané poštou doporučene).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí počas doby prerušenia prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať: 

  • príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné)
  • príspevok na činnosť centra voľného času.
Prosíme, aby ste prerušili trvalé príkazy na platby od apríla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR (Číslo: 2020/10610:1-A1030)

zo dňa 26.3.2020

sa mimoriadne prerušuje prevádzka materskej školy 

od 30. marca 2020 do odvolania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIMORIADNA SITUÁCIA

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020. 

V meste Košice bude prerušená prevádzka škôl a školských zariadení od 13.3.2020 do 27.3.2020.

Žiadame Vás, aby ste sledovali ďalšie dianie, prípadné nové informácie na webovom sídle školy. Ďakujeme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comments