Informácie‎ > ‎

Aktuality

Jedálny lístok:  http://www.eskoly.sk/lidickenam

Vedúca ŠJ pravidelne zverejňuje všetky faktúry na stránke www.eskoly.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozorňujeme rodičov, že termín úhrady platieb je do 15 tého v danom mesiaci!
Do správy pre prijímateľa je potrebné pri každej úhrade uvádzať: meno a priezvisko dieťaťa + triedu do ktorej chodí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Oznam o zápise do MŠ


Riaditeľka MŠ oznamuje, že materská škola v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2019/2020 zverejní obvyklým spôsobom v stanovenom termíne oznam o podávaní žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ.

         Miesto podávania žiadosti: zborovňa MŠ, Materská škola Lidické námestie 18, Košice

         Termín podávania žiadosti: 30.4.2019 - 03.05.2019.

         Čas:   30.4.2019-  09.00- 13.00 hod.     

                   2.5.2019  - 09.00- 16.30 hod.

                   3.5.2019  - 09.00- 13.00 hod

Podmienky prijatia detí do materskej školy:

1.      Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

2.      Výnimočne možno prijať do MŠ dieťa po dovŕšení dvoch rokov jeho veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy, dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný alebo diagnostický pobyt,

3.      Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

4.      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

5.      Kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ zákonným zástupcom dieťaťa a všeobecným lekárom pre deti a dorast vyplnené a potvrdené lekárske potvrdenie o schopnosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktoré sa prikladá k žiadosti (s povinným údajom o očkovaní dieťaťa).

6.      Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.9.2019. 

         Spôsob prijímania žiadostí:

1.   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, žiadosti poskytuje aj riaditeľ MŠ.

2.    Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.

3.    Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ je potvrdenie o zdravotnom spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

4.   V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca ho predloží riaditeľovi materskej školy spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast.


Comments