Informácie‎ > ‎

Aktuality

...  VITAJTE U NÁS  ... 


STRAVOVANIE V NAŠEJ MŠ

Jedálny lístok:  http://www.eskoly.sk/lidickenam

Vedúca ŠJ pravidelne zverejňuje všetky faktúry na stránke www.eskoly.sk 

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8. 2021 sa  ukončuje plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ: Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia  na stravu v sume 1,30 eur za deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností a odobralo stravu sú: Dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a rodina je v PHN (pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR. Každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, kde je najmenej 50% detí v HN. Doplnené o novú skupinu detí (ktoré už dovršili 6 rokov a ešte nedovršili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový nárok neuplatnil ).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PLATBY
Upozorňujeme rodičov, že termín úhrady platieb je do 10. v danom mesiaci. 
Do správy pre prijímateľa je potrebne pri každej úhrade uviesť : Meno a priezvisko dieťaťa + triedu ktorú navštevuje 

Mesačné poplatky sú stanovené nasledovne:
Školné - 20 € príspevok za pobyt dieťaťa - jednotná cena za každé dieťa (platné od 1.4.2021)
Rodičovský príspevok - 7 €

                                                           Ako sa kreslí výkričník - 1ew4ds41c.png / Kreslenie krok po kroku   ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

OZNAMY
PREVÁDZKA NAŠEJ MŠ

 Prevádzka materskej školy od 06:30 do 16:30 hod (platné od 15. júna 2020)

Prevádzka je platná pre všetky triedy materskej školy. Zberná trieda je zrušená !!!


NÁSTUP DIEŤAŤA DO MŠ 

PO PRERUŠENEJ DOCHÁDZKE

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov a víkendov) je rodič povinný predložiť MŠ písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Milí rodičia pri nástupe do materskej školy je potrebné deťom  zabezpečiť:

      2 uteráky (výmena – pondelok, streda)

         2 posteľné prádla (výmena – každý týždeň v piatok)

 1 plastový/umelý pohár (označený menom a piktogramom - obrázkom)

2 rúška, ktoré budú uložené v skrinke


ZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA PRE MŠ

(URČENÉ RODIČOM)

- Zákaz vstupu bez rúška

- Dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy MŠ

- Do MŠ vstupujte po jednom

- V šatni sa zdržiavať najviac 10 minút (maximálne 4 osoby - vrátane detí)

- do MŠ hračky a iné predmety nenosíme

- Pri vstupe do umyvárni umyť ruky mydlom - rodičia + deti     

- Pri vstupe do triedy bude deťom premeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom

Dezinfekčné Prostriedky Na Ruky - Obrázok zdarma na Pixabay

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.


AKTIVITY NA DOMA PRE DETI 

Milí rodičia a milé deti, chceme Vám spríjemniť chvíle strávené doma, preto sme sa rozhodli Vám ponúknuť na našom webovom sídle odkazy na pár vzdelávacích aktivít a hier, ktoré môžete s deťmi spolu realizovať aj v pohodlí domova. Širokú škálu repertoára nájdete v priečinku "Pre deti" - "Online hry/Sme doma". 

Valentine's Day Cards for Kids

2%

Vážení rodičia, veríme, že aj v tejto náročnej mimoriadnej situácii podporíte našu MŠ odovzdaním 2% z dane. Tlačivá sú k dispozícii v sekcii Dokumenty. Poslať ich môžete prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo odovzdaním do poštovej schránky materskej školy, ktorá je umiestnená (pri vchode do školskej jedálne) - od výmenníka.

     Ďakujeme
Comments